Pomoc - Szukaj - Użytkownicy - Kalendarz
Pełna wersja: Z angielskiego na polski
OC-FORUM.ORG > [ OFF TOPIC ] > << BEZ TEMATU >>
optimus
Może mi ktoś pomoże przetłumaczyć ten tekst na polski ?


Lord and Lady Canterville lived in a big, beautiful old house. But there was one problem. A ghost walked around the house at night and tried to ighten people. Mysterious noises came from the corridors and every morning there was blood on 5 the library floor. The Cantervilles decided to sell their house - but who wanted to buy a house with a ghost?
The Otis family did. They were Americans. 'We come from a modern country,' said Mr i< Otis to Lord Canterville. 'Yes, we're a normal family. We don't believe in ghosts,' added Mrs Otis. And so the Otis family bought the house and moved in. Mr and Mrs Otis had four children. 1; Their son, Washington, their,teenage daughter, Virginia,and young twin boys.
When the family arrived at Canterville, they saw blood on the floor in the library. An old woman, the servant in the house, told them about the ghost. 'it is the ghost of Sir Simon de 20 Canterville. He killed his wife in the library in 1575. He died in 1584 and now his ghost visits the house and terrible things happen. You can't clean the blood off the floor.' The family did not believe her but every morning the blood appeared again.
One night, at 12 o'clock, Mr Otis heard a terrible noise. He opened the door and saw the ghost - an old man with old clothes and with noisy chains. Mr Otis wasn't afraid, he was 25 angry. 'Can you stop making that noise?' he said. The twin boys laughed at the ghost. The ghost was very angry because the family were not afraid of him! He appeared again and again, always at 12 o'clock but the family were not afraid of him and the twins played tricks on him!
The ghost stopped going out at night and stopped putting the blood on the floor of the 30 library. The house became very quiet. One day, the ghost was in his room. The door was open and Virginia went in. The ghost was very calm and sad. 'I did a terrible thing when I was alive/ said the ghost. 'And now I can't sleep and I can't die. But there is a prophecy - in the library there is strange writing on the window and it says that one day a young girl canłielp me to die.' Virginia took the ghost's hand. 'I am not afraid,' she said, and she asked the Angel 35 of Death to help the ghost of Simon de Canterville.
That evening, Virginia did not come down for dinner. Mr Otis lookeć for her. She was not in her room. She was not in the garden. Mr and Mrs Otis were very worried. Then, at 12 0'clock, there was a terrible noise. Virginia appeared. She had a smali box with jewellery in it. She told her family about the ghost and showed them his room. In the room there was a 40 skeleton. 'He gave me this jewellery before he died. Now the ghost is happy,' said Virginia. 'Now he can sleep.'


Nie jestem dobry z angielskiego i dlatego zamieszczam ten post.
tomek20stencel5
Ściągnij sobie english translator i przetłumacz happy.gif
tomosky
Możesz spróbować http://translate.google.pl/ lub innego tłumacza online, jest ich multum.

Tekst przetłumaczony http://translate.google.pl/ jest zrozumiały ale oczywiście jeżeli to jest zadanie domowe z angielskiego to będziesz musiał troche popoprawiać :)

To wypluło google

QUOTE
Pan i Pani Canterville mieszkał w dużym, pięknym starym domu. Ale był jeden problem. A duch chodził po domu w nocy i próbował ighten ludzi. Tajemniczy hałas pochodzi od korytarzy i każdego ranka nie było krwi na 5 piętrze biblioteki. W Cantervilles postanowiła sprzedać swój dom - ale kto chciał kupić dom w ducha?
W Otis rodziny zrobił. Byli Amerykanów. "My się z nowoczesnym kraju," powiedział pan i <Otis lorda Canterville. "Tak, jesteśmy normalną rodziną. Nie wierzę w duchy, "dodaje pani Otis. I tak Otis rodziny kupił dom i przeniósł cala pan i pani Otis miał czworo dzieci. 1; Ich syn, Waszyngton, ich, nastoletnie córki, Virginia, twin i młodzi chłopcy.
Gdy rodzina przyjechała do Canterville, ujrzeli krwi na podłodze w bibliotece. Stara kobieta, sługa w domu, powiedział im na temat duchów. "Jest to duch Sir Simona de 20 Canterville. On zabił swoją żonę w bibliotece w 1575. Zmarł w 1584 i teraz jego duch odwiedza dom i straszną things happen. Nie można czystej krwi z podłogi ". Rodzina nie wierzyła jej, ale codziennie rano krwi pojawiły się ponownie.
Pewnej nocy, po 12 godzinie, pan Otis usłyszał straszny hałas. Otworzył drzwi i zobaczył ducha - starca stare ubrania i hałaśliwym łańcuchów. Otis pan nie boi, był zły 25. "Czy możesz rzucić że hałas?" powiedział. Bliźniaczymi chłopcy wyśmiewali ducha. The Ghost był bardzo wściekły, ponieważ rodziny nie bali się go! On pojawił się ponownie i ponownie, zawsze na 12 godziny, ale rodzina nie bali się go i bliźnięta sztuczek zagrał na nim!
The Ghost zatrzymany wychodzisz w nocy i zatrzymał oddawania krwi na podłodze z 30 bibliotek. Dom stał się bardzo cicho. Pewnego dnia, ducha była w swoim pokoju. Drzwi były otwarte i Virginia poszedł in The Ghost była bardzo spokojna i smutna. "Zrobiłem to straszna kiedy byłem żywy / powiedział duch. "A teraz nie mogę spać i nie mogę umrzeć. Ale istnieje proroctwo - w bibliotece nie jest dziwne piśmie w oknie i mówi, że jeden dzień młoda dziewczyna canłielp mi umrzeć ". Virginia wziął duch ręki. "Ja nie boi," powiedziała, a ona zwróciła się do 35 Angel of Death pomóc ducha Simon de Canterville.
To wieczór, Virginia nie zejdzie na kolację. Panie Otis lookeć do niej. Ona nie była w jej pokoju. Ona nie była w ogrodzie. Pan i pani Otis bardzo martwi. Następnie, po 12 0'clock, był straszny hałas. Virginia się. Miała smali pudełko z biżuterią w nim. Powiedziała jej rodziny o ducha i pokazał im swój pokój. W pokoju znajduje się 40 szkielet. "Dał mi to biżuteria, zanim umarł. Teraz duch jest szczęśliwy ", powiedział Wirginia. "Teraz może on spać."

mdma
A czy wy macie swiadomosc, ze taki translator nie tlumaczy zdan z zachowaniem sensu? Przeciez niektore przetlumaczone zdania moga znaczyc zupelnie co innego.
optimus
Mam english translator i bez sensu tłumaczy zdania. angry.gif
mdma
Przetlumacze Ci troche tekstu. Za moment wkleje.
optimus
ok laugh.gif
mdma
Pan i Pani (moze byc Lord i Dama) Canterville miszkali w duzym, pieknym, starym domu. Lecz mieli jeden problem. W nocy, po domu przechadzal sie duch i usilowal (nie wiem co oznacza ighten) ludzi. Tajemnicze halasy dochodzily z korytarzy i kazdego ranka pojawiala sie krew na podlodze biblioteki. Cantervillowie zdecydowali sprzedac swoj dom, lecz kto by chcial kupic dom z duchem? Zrobila to rodzina Otisów. Byli Amerykanami. 'Pochodzimy z nowoczesnego panstwa', powiedział Pan Otis do Lorda Canterville. 'Tak, jestesmy normalna rodzina. Nie wierzymy w duchy', dodal Pani Otis. I tak rodzina Otisow kupila dom i przeprowadzila (lub przeniosla) sie do niego. Pan i Pani Otis mieli czworke dzieci. Syna Washingtona, Corke Virginie i mlodych blizniakow. Kiedy rodzina przybyla do Cantervillow, zobaczyli krew na podlodze w bibliotece. Stara kobieta, sluzaca domu, powiedziala im o duchu.'Jest to duch Sir Simona de Canterville. Zabil on swoja zone w bibliotece, w 1575r. Zmarl w 1584 i teraz jego duch nawiedza dom i dzieja sie straszne rzeczy. Nie mozna wyczyscic krwi z podlogi'. Rodzina nie uwierzyla jej, lecz kazdego ranka krew pojawiala sie po raz kolejny.

dalej mi sie nie chce
forteller
Tłumaczę resztę.

QUOTE
One night, at 12 o'clock, Mr Otis heard a terrible noise. He opened the door and saw the ghost - an old man with old clothes and with noisy chains. Mr Otis wasn't afraid, he was 25 angry. 'Can you stop making that noise?' he said. The twin boys laughed at the ghost. The ghost was very angry because the family were not afraid of him! He appeared again and again, always at 12 o'clock but the family were not afraid of him and the twins played tricks on him!
The ghost stopped going out at night and stopped putting the blood on the floor of the 30 library. The house became very quiet. One day, the ghost was in his room. The door was open and Virginia went in. The ghost was very calm and sad. 'I did a terrible thing when I was alive/ said the ghost. 'And now I can't sleep and I can't die. But there is a prophecy - in the library there is strange writing on the window and it says that one day a young girl canłielp me to die.' Virginia took the ghost's hand. 'I am not afraid,' she said, and she asked the Angel 35 of Death to help the ghost of Simon de Canterville.
That evening, Virginia did not come down for dinner. Mr Otis lookeć for her. She was not in her room. She was not in the garden. Mr and Mrs Otis were very worried. Then, at 12 0'clock, there was a terrible noise. Virginia appeared. She had a smali box with jewellery in it. She told her family about the ghost and showed them his room. In the room there was a 40 skeleton. 'He gave me this jewellery before he died. Now the ghost is happy,' said Virginia. 'Now he can sleep.'

Pewnej nocy, o 24, pan Otis usłyszał przeraźliwy hałas. Otworzył drzwi i zobaczył ducha - był to stary mężczyzna w starych ciuchach z hałaśliwymi łańcuchami. Pan Otis się nie bał, był zły. Powiedział 'Czy możesz przestać hałasować?'. Chłopcy-bliźniacy wyśmiali ducha. Duch był bardzo zły, ponieważ rodzina się go nie bała! Pojawiał się ciągle o północy, lecz rodzina się nie bała i bliźniacy robili mu psikusy.
Duch przestał wychodzić w nocy i zaprzestał zostawiania krwi na podłodze biblioteki. Dom stał się bardzo cichy. Pewnego dnia duch był w swoim pokoju. Drzwi były otwarte i Virginia weszła. Duch był spokojny i smutny. 'Zrobiłem coś strasznego gdy byłem żywy' powiedział. 'Teraz nie mogę spać i nie mogę umrzeć. Lecz jest pewna przepowiednia - w bibliotece jest dziwny napis napis na oknie który głosi, że pewnego dnia młoda dziewczynka pomoże mi umrzeć'. Virginia chwyciła ducha za rękę. 'Nie boje się' powiedziała i poprosiła Anioła Śmierci o pomoc dla ducha.
Tego wieczora, Virginia nie zeszła na obiad. Pan Otis szukał jej. Nie była w swoim pokoju. Nie była w ogrodzie. Państwo Otis bardzo się martwili. Po czym, o północy miejsce miał straszliwy hałas. Virginia zjawiła się. Miała małe pudełko z biżuterią w środku. Opowiedziała rodzinie o duchu i pokazała jego pokój. W środku był kościotrup. 'Dał mi tą biżuterię przed śmiercią. Teraz duch jest szczęśliwy,' powiedziała. 'Teraz może spać'.

'ighten' to pewnie ucięte 'frighten', czyli straszyć.
optimus
thx happy.gif
123abcd
Może ktoś mi to przetłumaczyć, bo nie rozumiem za bardzo ostatniej części.

These shipments may be subject to import charges assessed by your country's government. These charges are not included in the shipping and handling charges and are the sole responsibility of the Customer.
Wojtek
Chodzi o to, że cena nie zawiera cła do Twojego kraju. I innych podatków w zależności od państwa. No i oczywiście dodatkowe ewentualne koszty pokrywa kupjący.
123abcd
Thanks a Lot.
To jest wersja lo-fi głównej zawartości. Aby zobaczyć pełną wersję z większą zawartością, obrazkami i formatowaniem proszę kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.