X   Wiadomość
(Wiadomość zostanie automatycznie zamknięta w ciągu 2 sekund)

Zgłoś naruszenie
Naruszenie prawa autorskiego


Dane potrzebne do obsługi zgłoszenia przez Administratora:Instytucja/firma (opcjonalnie)


Imię i nazwisko osoby zgłaszającej


Tytuł/stanowisko
(uprawnienia posiadane do złożenia naruszenia)


Adres korespondencyjny

Ulica, nr domu, lokalu

Kod pocztowy


Miejscowość


Kraj


Telefon kontaktowy


Adres e-mail


Link/i do Komentarza/Postu lub Materiału naruszającego prawo i opis treści naruszających prawo:

Opis:


Proszę wkleić pełny adres URL wskazujący lokalizację zgłaszanych materiałów.

Wyjaśnienie
1. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten Komentarz/Post lub Materiał (Profil) narusza prawo.
2. Prosimy o podanie informacji kontaktowych, które będą mogły zostać przekazane Użytkownikowi – naruszycielowi, aby mogła skontaktować się ona bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia problemu (jeśli dane nie zostaną podane osobno, zostaną użyte dane wpisane powyżej).
3. Prosimy o podanie danych osoby, której prawa są łamane (jeśli są one inne niż wpisane w formularzu; jeśli dane te nie zostaną wpisane, założymy, że to Pana/Pani prawa zostały naruszone lub naruszenie nie dotyczy konkretnej osoby)


Notka Prawna
Zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), możemy zablokować Komentarze/Posty lub Materiały w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.
Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane Użytkownikowi, który dostarczył materiały podejrzane o łamanie prawa, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.
Proszę również upewnić się, czy konkretne treści rzeczywiście naruszają prawo. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par.1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności. Szkody spowodowane nieprawdziwym zgłoszeniem mogą też prowadzić do zasądzenia wysokich odszkodowań zasądzonych w postępowaniu cywilnym.

Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą.

Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wskazane przeze mnie Posty/Komentarze i Materiały naruszają prawo.

Wpisz swoje imię i nazwisko:  
(będzie to traktowane jak podpis)